Statut

Statut Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost”
I. Postanowienia ogólne
II. Cele i środki działania
III. Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
IV. Władze Stowarzyszenia
- Walne Zgromadzenie Członków
- Zarząd
- Komisja Rewizyjna
V. Działalność gospodarcza
VI. Majątek i fundusze Stowarzyszenia
VII. Przepisy końcowe

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§ 1

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji „Pomost”, zwanej dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządowym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989r. - Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z póź. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Świebodzin: 66-200 ,ul. Park Chopina 4

§ 3

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§ 4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.

§ 5

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

Stowarzyszenie używa loga i pieczęci. Wzór loga i pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ II
Cele i środki działania
§ 7

Celem Stowarzyszenia jest:

1. Promowanie i wspomaganie inicjatyw społecznych w zakresie: edukacji, sportu, kultury i turystyki.
2. Działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczności lokalnej.
3. Pomoc osobom niepełnosprawnym i bezrobotnym.
4. Wspieranie edukacji w szczególności dzieci, młodzieży i kobiet.
5. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu we wszelkiej postaci.
6. Budowanie wzajemnych więzi międzyludzkich.
7. Rozwój świadomości obywatelskiej.
8. Popieranie działań mających na celu propagowanie edukacji ustawicznej.
9. Wspieranie działań prowadzących do podnoszenie kwalifikacji, umiejętności zawodowych i poziomu wykształcenia.
10. Współpraca z organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na terenie kraju i zagranicy.
11. Wspieranie organizacji pozarządowych – tzw. trzeciego sektora.
12. Działanie na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.
13. Działanie na rzecz udziału młodzieży w życiu publicznym.
14. Wspieranie wolontariatu młodzieżowego.
15. Działanie na rzecz szeroko pojętego wyrównywania szans edukacyjnych.
16. Przeciwdziałanie bezrobociu.
17. Działania na rzecz rozwoju wsi.
18. Świadczenie usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego lub poradnictwa zawodowego.
19. Świadczenie usług społecznych.

§ 8

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
1. Pozyskiwanie funduszy w kraju i zagranicą.
2. Działalność edukacyjną a szczególnie:
a) organizowanie kursów, szkoleń, wykładów i prelekcji;
b) organizowanie konferencji, seminariów i narad;
c) organizowanie nauki języków obcych;
d) współorganizowanie praktyk i warsztatów.
e)prowadzenie niepublicznych placówek oświatowych.
3. Organizowanie pomocy materialnej dla osób uczących się, a w szczególności dla: dzieci, młodzieży, kobiet, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych - w formie stypendiów edukacyjnych.
4. Współpracę z organizacjami społecznymi, instytucjami krajowymi i zagranicznymi, działającymi na rzecz środowisk lokalnych.
5. Tworzenie lokalnych partnerstw organizacji pozarządowych.
6. Współorganizowanie usługi doradczych.
7. Współpracę z organami władzy samorządowej, a w szczególności realizowanie zadań publicznych.
8. Współpracę z pracodawcami: podmiotami gospodarczymi, w szczególności z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.
9. Współpracę z placówkami edukacyjnymi wszystkich poziomów nauczania i wspierającymi edukację.
10. Współpracę z instytucjami zajmującymi się rozwiązywaniem problemów społecznych.
11. Organizowanie imprez charakterze kulturalno-oświatowym, rekreacyjno-sportowym i innych.
12. Działalność gospodarczą z przeznaczeniem dochodu na realizację celów statutowych.

§ 9

Stowarzyszenie, dla realizacji statutowych celów, może powoływać inne organizacje w granicach prawem dozwolonych. 

§ 10

Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudnić pracowników do prowadzenia swych spraw lub rozpocząć działalność gospodarczą.

ROZDZIAŁ III
Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki
§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
- członków zwyczajnych

§ 12

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który złoży deklarację członkowską.

§ 13

1. Członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej lub ustnej deklaracji.

§ 14

1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia obowiązani są:
a) przyczyniać się do wzrostu, roli i znaczenia Stowarzyszenia,
b) dbać o jego dobre imię,
c) popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia, 
d) przestrzegać przepisów prawa i postanowień statutu, 
e) regularnie opłacać składki i ponosić inne opłaty, których wysokość określa Walne Zgromadzenie, 
f) brać czynny udział w zebraniach Stowarzyszenia. 
2. Członek zwyczajny ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, a w szczególności: 
a. przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze, 
b. może wnioskować we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, 
c. korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności, 
d. korzystać z innych możliwości działania jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie. 

§ 15

1. Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia następuje przez: 
- 1 - rezygnację pisemną lub ustną złożoną Zarządowi, 
- 2 - wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały: 
a) za działalność sprzeczną ze statutem Stowarzyszenia, 
b) za działalność sprzeczną z uchwałami Stowarzyszenia, 
c) za nieusprawiedliwione niebranie udziału w pracach Stowarzyszenia ( trzy kolejne nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków ), 
d) za nieuregulowanie składek członkowskich przez trzy okresy składkowe, 
e) z powodu utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu, 
- 3 - śmierć członka. 
2. Od uchwały Zarządu o wykluczenie ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się. 

ROZDZIAŁ IV
Władze Stowarzyszenia
§ 16

Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna. 

§ 17

1. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej zgłoszonej liczby kandydatów. Na członka władz wybiera się kandydata spośród obecnych i nieobecnych członków. W przypadku nieobecności musi być ich pisemna zgoda. Zgromadzeni mogą postanowić o głosowaniu tajnym.
2. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji skład można uzupełnić z kandydatów nie wybranych w wyborach wg kolejności uzyskanych głosów. Możliwe jest również uzupełnienie wszystkich składów osobowych władz wybieralnych przez Walne Zgromadzenie Członków.

§ 18

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić, że głosowanie jest tajne.

Walne Zgromadzenie Członków

§ 19

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. 
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział: 
a. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni 
3. O miejscu i terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia ,co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
a) uchwalanie statutu i programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminu władz Stowarzyszenia,
d) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
e) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
f) uchwalanie zmian statutu,
g) powoływanie w drodze podejmowanych uchwał innych organizacji,
h) ustalanie wysokości składek członkowskich,
i) podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego po rozwiązaniu majątku,
j) rozpatrywanie odwołań, w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
k) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
l) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady. 

§ 21

1. Walne Zgromadzenie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i obraduje wg uchwalonego regulaminu. Członkom przysługuje prawo wniesienia na piśmie zastrzeżeń co do terminu Walnego Zgromadzenia. Zarząd ustali nowy termin Walnego Zgromadzenia w przypadku złożenia zastrzeżeń przez co najmniej połowę członków. 
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane: 
a. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej, 
b. z inicjatywy Zarządu, 
c. na wniosek co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. 
3. Jeżeli Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia Członków w okresie 30 dni od dnia, w którym upłynął rok od poprzedniego Walnego Zgromadzenia, lub gdy upłynie 30 dni od złożenia wniosków określonych w ust. 2, pkt. b i c Zgromadzenie może być zwołane przez Komisję Rewizyjną. 

Zarząd

§ 22

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem. 
2. Zarząd składa się z 2-7 członków w tym : Prezesa, Vice-Prezesa, Sekretarza i Skarbnika-wymienione funkcje mogą być łączone.
3. Do zakresu działań Zarządu należy: 
a. realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zgromadzenia Członków, 
b. kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia, 
c. zwoływanie Walnego Zgromadzenia i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków, 
d. określenie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia, 
e. ustalanie budżetu i preliminarzy finansowych Stowarzyszenia, 
f. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia, 
g. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich w tym przyjmowanie i skreślanie z listy członków 
h. prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 
i. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków, 
j. wykonywanie innych zadań nie przydzielonych przepisami statutu lub ustawami Walnemu Zgromadzeniu Członków. 
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w każdym czasie nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. 
5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.
6. Posiedzeniami i pracą Zarządu Stowarzyszenia kieruje Prezes Zarządu Stowarzyszenia. W razie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony Vice-Prezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu. 
7. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej trzech jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.

Komisja Rewizyjna 

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu. 
2. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch członków w tym :Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy: 
a) kontrola bieżącej pracy Zarządu, 
b) składanie wniosków na Walnym Zgromadzeniu Członków w sprawie absolutorium dla Zarządu, 
c) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 
d) kontrola, przynajmniej raz w roku, finansów Stowarzyszenia, 
e) składanie na Walnym Zgromadzeniu Członków sprawozdania ze swej działalności. 

ROZDZIAŁ V
Działalność gospodarcza
§24

1.Stowarzyszenie może podejmować działalność gospodarczą, z której dochód jest przeznaczony na realizację celów Stowarzyszenia, jedynie na podstawie uchwały Zarządu.
2.W uchwale o podjęciu działalności gospodarczej Zarząd określa:
1)formy organizacyjne i podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z formą i terminami składania sprawozdań,
2)składniki majątku Stowarzyszenia, przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej,
3)przedmiot działalności Stowarzyszenia

§ 25

1.Komisja Rewizyjna może:
1)określić rodzaje działalności gospodarczej jakie nie mogą być podejmowane przez Stowarzyszenie,
2)nakazać jednostce prowadzącej działalność gospodarczą w imieniu Stowarzyszenia wstrzymanie prowadzenia określonej działalności.
2.W sprawach określonych w ust. 1 ostateczną decyzję podejmuje Zarząd Stowarzyszenia w formie uchwały.

§ 26

Zaprzestanie działalności gospodarczej następuje na podstawie uchwały Zarządu.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Stowarzyszenia
§ 27

1.Majątek Stowarzyszenia obejmuje środki trwałe, w tym nieruchomości, środki obrotowe, udziały i akcje w obcych jednostkach oraz fundusze.
2.Majątek Stowarzyszenia powstaje ze:
1)składek członkowskich oraz świadczeń członków wspierających,
2)wpływów z działalności statutowej,
3)dochodów z majątku Stowarzyszenia,
4)dochodów z działalności Stowarzyszenia,
5)ofiarności publicznej,
6)dotacji państwowych, darowizn i zapisów, otrzymywanych zgodnie z odrębnymi przepisami,
7)pomocy zagranicznej.

§ 28

1.Nabywanie, zbywanie i obciążanie majątku nieruchomego i pozostałego majątku dokonuje Zarząd samodzielnie.

§ 29

1. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz innych pism i dokumentów wymagany są podpis jednej osoby: prezesa lub vice-prezesa. Prezes może przekazać pełnomocnictwo innej osobie do reprezentowania interesów stowarzyszenia w konkretnym zakresie.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis dwóch osób: Prezesa lub jednego z Vice-Prezesów i innego Członka Zarządu. 

ROZDZIAŁ VII
Przepisy końcowe
§ 30

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. 

§ 31

Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu pozostałego majątku podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§ 32

1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie jego Zarządu.
2. Obowiązki likwidatora określa ustawa - Prawo o Stowarzyszeniach.
3. Majątek zlikwidowanego Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w uchwale Walnego Zgromadzenia Członków. 

Wersja statutu z dnia 29.06.2017 roku.