Projekty aktualnie realizowane

W chwili obecnej Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji "Pomost" pracuje nad projektami:

1. „Wnuczęta w dobrych rękach” Więcej...

Projekt „ Wnuczęta w dobrych rękach” to odpowiedź na problem opisany w RPO -Lubuskie 2020, jakim jest wykluczenie społeczno-zawodowe i ubóstwo.
Projekt skierowany jest do 210 osób bezrobotnych (w tym emerytów i rencistów), którzy oddalili się od rynku pracy w trakcie opieki nad wnuczętami, a którzy deklarują chęć powrotu do aktywności zawodowej. Dodatkowo w projekcie objętych wsparciem zostanie 210 osób stanowiących najbliższe otoczenie osób bezrobotnych.

2. „CIS jako szansa” Więcej...

Jest to projekt partnerski, realizowany od 1-02-2018 roku do 30.06.2019 roku, w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie-2020, Oś 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.4.1. Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej -projekty realizowane poza formułą ZIT.
Liderem projektu jest Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości.

3. „I ty możesz być aktywny zawodowo”, Więcej...


„I Ty możesz być aktywny zawodowo” ma do zrealizowania co najmniej trzy zadania. Stworzenie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika, podniesienie kompetencji, zdobycie kwalifikacji i uprawnień pozwalających na podjęcie nowej pracy, takiej która spełniałaby oczekiwania i pozwalałaby się samorealizować

4. ” Model środowiskowych usług opiekuńczych i asystenckich dla osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych.” Więcej...

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
peracyjnego – Lubuskie 2020. Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 uslugi społeczne